BEMIDDELING PRIVACY OMBUDSMAN

DE NEDERLANDSE PRIVACY OMBUDSMAN

De Nederlandse Privacy Ombudsman is een onpartijdig orgaan dat bemiddelt bij klachten over de (vermeende) schending van privacywet- en regelgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) door bedrijven, organisaties en instellingen. 

De Nederlandse Privacy Ombudsman doet gevraagd of ongevraagd onderzoeken naar gedragingen van overheid en bedrijven, organisaties en instellingen, meer in het bijzonder met betrekking tot de naleving van verplichtingen uit hoofde van de AVG.

 

BEMIDDELING DOOR DE NEDERLANDSE PRIVACY OMBUDSMAN

Voorafgaand aan de behandeling van een klacht door het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) kan de Nederlandse Privacy Ombudsman onder omstandigheden worden verzocht om ter zake van de klacht te bemiddelen tussen enerzijds de indiener van de klacht en anderzijds het desbetreffend bedrijf, organisatie of instelling. 

De Nederlandse Privacy Ombudsman is een onafhankelijke en professionele behandelaar die kan helpen om complexe (en minder complexe) schendingen van privacy buitengerechtelijk op te lossen. De door de Nederlandse Privacy Ombudsman met succes afgesloten behandeling in der minne wordt formeel afgesloten met een tussen klager en beklaagde ondertekende bemiddelingsovereenkomst. 

Zowel de bemiddeling door de Nederlandse Privacy Ombudsman als de formele klachtbehandeling doet op geen enkele wijze afbreuk aan het recht van betrokkene(n) om conform de AVG een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het bureau van de Nederlandse Privacy Ombudsman is bereikbaar via ombudsman@npki.nl 

 

Dhr. mr. R. (Richard) Versteegh

Nederlandse Privacy Ombudsman (NPO)

Sinds 01 mei 2016