PROCEDURE PRIVACYKLACHTENBEHANDELING

 

ONAFHANKELIJKE, DESKUNDIGE BEHANDELING VAN PRIVACYKLACHTEN IN DRIE STAPPEN

Met het oog op heldere, transparante processen bij de behandeling van privacyklachten van de klager (betrokkene in de zin van art. 4 AVG) jegens bedrijven, organisaties en instellingen hanteert het Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI) drie heldere stappen. Hieronder worden deze stappen nader toegelicht.

 

STAP 1  |   Versturen van het NPKI klachtenformulier

De eerste stap richting inhoudelijke behandeling van de klacht van betrokkene omhelst het invullen van het NPKI Klachtenformulier op de website van het NPKI. Bij het invullen hiervan is van belang dat de klacht zo goed als mogelijk wordt omschreven, toegelicht en onderbouwd door middel van (bewijs)stukken.

 

STAP 2  |  Behandelingsadvies door het NPKI

Na ontvangst van het NPKI Klachtenformulier, wordt door het NPKI een kort zakelijk behandelingsadvies gegeven op basis van informatie zoals aangereikt door klager middels het NPKI Klachtenformulier. Het advies kan – afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het geval – het volgende inhouden.

  • Klager is niet-ontvankelijk (bijvoorbeeld omdat de klacht niet gericht is tegen een bedrijf, organisatie of instelling)
  • Klager verder ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een formele klacht bij het desbetreffend bedrijf, organisatie of instelling
  • Klager rechtstreeks doorverwijzen naar de Autoriteit Persoonsgevens (AP) voor het aldaar indienen van een formele klacht (koude doorverwijzing)
  • Klager verder ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een formele klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • Doorverwijzing naar de Nederlandse Privacy Ombudsman met het verzoek tot bemiddeling met als doel te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing 
  • De procedure van inhoudelijke klachtbehandeling aanvangen door een van de klachtenkamers van het NPKI. 

Voor de in deze stap genoemde werkzaamheden van het NPKI wordt de klager een standaardbijdrage in de kosten in rekening gebracht van € 100 [honderdeuro] die vooraf moeten worden voldaan. Bij afwijkende kosten worden deze in overleg met klager vastgesteld.

 

STAP 3 |  Aanvang inhoudelijke klachtbehandeling door het NPKI

Indien bovengenoemd behandelingsadvies positief is en alle partijen (klager, NPKI en beklaagde partij) akkoord zijn met een behandelingsovereenkomst,  wordt alles in het werk gesteld om de onafhankelijke inhoudelijke behandeling van de klacht naar behoren af te ronden. Goede (verdere) dossiervorming, klacht, antwoord, repliek, dupliek zijn hierbij richtinggevend. Naar analogie van het bestuursprocesrecht wordt te allen tijde de nodige zorgvuldigheid betracht. 

Schematisch kunnen de drie hierboven genoemde stappen als volgt worden weergegeven.

Voor vragen met betrekking tot het bovenstaande, mail naar: bureau@npki.nl 

We helpen u graag verder